Verejné súťaže

Projekt 1: Inovatívna technológia v spoločnosti Alfa print, s. r. o.

Spoločnosť Alfa print, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 4.8.2014 do 31.12.2014 realizovala projekt s názvom Inovatívna technológia v spoločnosti Alfa print,, s.r.o. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu bolo Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavovali sumu 551 000,- €, výška nenávratného finančného príspevku bola 275 500,- €.

Miestom realizácie projektu bola spoločnosť Alfa print, s.r.o. Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora inovačných aktivít Alfa print, s.r.o. resp. zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií a podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania. Projekt pozostával z 1 hlavnej aktivity s názvom Nákup a zavedenie ofsetového tlačového stroja.

Opis projektu: Predmetom projektu bol nákup 4-farbového ofsetového tlačového stroja B2 a jeho zavedenie do výroby. Tento stroj má v sebe implementované najmodernejšie technológie v oblasti tlače, vlhčenia a príjmu dát, čo výrazne zvýši kvalitu tlače. Zapojením tejto inovatívnej technológie sa zavedie inovovaný postup polygrafickej výroby, vzniknú nové pracovné miesta a vytvoria sa priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj firmy.

Sídlo prijímateľa: Robotnícka 1, 036 01 Martin, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk

Stav pred realizáciou

Po realizácii

Projekt 2: Rozšírenie technologického vybavenia Alfa print, s. r. o

Spoločnosť Alfa print, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 05/2015 do 08/2015 realizovala projekt s názvom Rozšírenie technologického vybavenia Alfa print, s.r.o. Tento projekt sa realizovala vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu bolo Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavovali sumu 121 250,- €, výška nenávratného finančného príspevku bola 72 750,- €.

Miestom realizácie projektu bola spoločnosť Alfa print, s.r.o. Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a efektívnosti produkcie Alfa print, s.r.o. inováciou technológií. Projekt pozostával z 1 hlavnej aktivity s názvom „Nákup a zavedenie moderných výrobných technológií“, predmetom ktorej bol nákup laminovacieho stroja, rezačky s príslušenstvom a ich zavedenie do výroby. Tieto zariadenia predstavujú vysoko moderné a výkonné stroje, ktorých technologická úroveň umožní zvýšiť produktivitu, kvalitu, bezpečnosť, spoľahlivosť a efektívnosť výroby spoločnosti. Celkovo sa technicky významne zlepší súčasný výrobný proces podniku, vzniknú nové pracovné miesta a vytvoria sa priaznivé podmienky pre ďalší rozvoj firmy.

Sídlo prijímateľa: Robotnícka 1, 036 01 Martin, Slovenská republika.
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk

Stav pred realizáciou

Stav pred realizáciou

Po realizácii

Po realizácii