Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spol. Alfa print, s.r.o.

PLATNÉ OD 15.10.2021

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zhotoviteľa (spoločnosť Alfa print, s.r.o.) a objednávateľa.
2. Všetky obchodné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa riadia Obchodným zákonníkom – zákon 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov, v prípade, ak má objednávateľ sídlo na území SR. Ak má objednávateľ sídlo mimo územia SR, všetky obchodné vzťahy sa riadi podľa IncoTerms (International Commercial Terms).
3. Tieto VOP majú charakter rámcovej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom a predstavujú upresnenie alebo voľbu možnosti tam, kde to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy.
4. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom 06.02.2019. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

 

Objednávka

1. Objednávku je možné urobiť osobne, poštou, faxom, prostredníctvom obchodného zástupcu alebo e-mailom. Objednávateľ musí v objednávke uviesť telefónne číslo, aby zhotoviteľ mohol ľahšie identifikovať objednávateľa. Prvá objednávka nemôže byť spracovaná bez overovacieho a potrvdzovacieho telefonického kontaktu.
2. Objednávateľ, resp. osoba konajúca v mene objednávateľa, ktorá zadáva objednávku a dodáva dáta je kompetentnou osobou a zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadne kompetenčné nezhody zo strany objednávateľa.

 

Storno objednávky

Objednávateľ má právo vykonať storno objednávky, čo ale znamená, že pokiaľ zhotoviteľ preukáže čo i len čiastkové plnenie, či nákup materiálu, má právo fakturovať objednávateľovi preukázané náklady alebo náhradu za vzniknutú škodu.

 

Doručovanie dát (podkladov)

Objednávateľ môže dáta (podklady) doručiť:
1. zaslaním e-mailu na adresu grafik@alfaprint.sk (zasielať len PDF súbory do 5MB). Súbory väčšie ako 5MB uploadovať na FTP server
2. uploadovaním na FTP server (kontakty sú na www.alfaprint.eu) a zaslaním informácie o uložení dát.
3. osobne na adresu prevádzky (Robotnícka 1, Martin) v čase od 07:00 hod. do 16:00 hod. Po 16:00 hod. sa treba dohodnúť s Vašim obchodným zástupcom.
4. Iný dohodnutý spôsob.

 

Formát dát a príprava dokumentu

Zhotoviteľ vytlačí zákazku zo súborov vo formáte PDF a TIFF. Preferovaným súborom je PDF.
Po dohode môže zhotoviteľ spracovať do tlačových súborov aj dáta v inom grafickom formáte.
Vzhľadom na pracnosť môže zhotoviteľ požadovať úhradu za túto službu po predchádzajôcej vzájomnej dohode.
Manuál „Ako správne zhotoviť tlačové dáta“ je prístupný na webe zhotoviteľa.

 

Zásahy do dát a chyby v dátach

1. Objednávateľ si pozorne skontroluje svoje dáta (podklady).
2. Do dát objednávateľa nezasahujeme, tzn. vytlačí sa len to, čo v nich je. Automatický kontrolný proces zhotoviteľa upozorní na väčšinu bežných chýb. Odporúča sa však dôsledná kontrola zo strany objednávateľa.
3. Objednávateľ zvlášť venuje pozornosť, či dokument neobsahuje RGB alebo Pantone farby, ak má byť tlačené v CMYKu. Za prípadný posun farieb spôsobený ich konverziou zhotoviteľ nezodpovedá.

 

Nátlačky a náhľady

1. Na požiadanie zhotoviteľ dodá objednávateľovi e-proof, tzv. softvérový náhľad. Ide o PDF so zníženým rozlíšením obrazu, na ktoré už boli uplatnené všetky opravy a prípadne vyradenie. Tento náhľad neslúži ku kontrole farebnosti.
2. Papierový nátlačok – je možná vernosť na 95% pri NPL 100-350g. Zhotovuje sa na vyžiadanie objednávateľa pričom táto služba je spoplatnená.
3. Náhľady resp. výtlačky z laserových a iných tlačiarní z kancelárskeho prostredia sa nepovažujú za dôveryhodné a teda ako vzor farebnosti poslúžia len orientačne.

 

Balenie

Zhotoviteľ štandardne balí do fólie v množstve, ktoré vyhovuje technologicky a pre manipuláciu (napr. časopisy 20-50 ks). Špeciálne požiadavky na balenie je potrebné dohodnúť už pri kalkulácii.

 

Doprava

1. Doprava na 1 miesto je už zahrnutá v cene, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2. Masové zásielky priamo na pobočky, Just-in-Time dodávky do výrobných procesov alebo priamu dodávku klientovi objednávateľa si treba dohodnúť vopred.
3. V prípade nutnosti auta s čelom, je potrebné uviesť túto skutočnosť už pri kalkulácii.
4. Doprava neobsahuje výkladku v mieste dodania.

 

Termíny

1. Termín dodania alebo expresné vyhotovenie je potrebné dohodnúť vopred.
2. Stanovený termín expedície je platný, ak objednávateľ dodá korektné dáta podľa požiadaviek zhotoviteľa. Dodanie nekompletných alebo vadných dát môže realizáciu predĺžiť aj o čas dlhší, ako bolo meškanie spôsobené dátami (ustanovenie Obchodného zákonníka SR).

 

Cena

1. Cena je vždy uvádzaná bez DPH.
2. Ak cenová ponuka zhotoviteľa neobsahuje položku grafické práce alebo predtlačová príprava, cena je len za tlač, dokončovacie spracovanie, materiál, balenie a dopravu.
3. V prípade, ak dáta objednávateľa nebudú pripravené podľa manuálu „Ako správne zhotoviť tlačové dáta“, zhotoviteľ môže doúčtovať ich opravu, ale vždy musí vyžiadať súhlas objednávateľa.
4. Ak objednávateľ nepožaduje dopravu, informuje o tom zhotoviteľa pred prípravou kalkulácie.

 

Platobné podmienky

1. Každá prvá objednávka a objednávka do hodnoty 1.000 € (vrátane DPH) je hradená úplne alebo čiastočne vopred formou zálohovej platby vo výške 50% až 100%. Obchodný zástupca zhotoviteľa môže zmeniť uvedené platobné podmienky.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu vopred pri neodsúhlasenom omeškaní úhrady predchádzajúcej objednávky.

 

Preberanie zákaziek

1. Zákazka neprevzatá do 3 pracovných dní po požadovanom termíne alebo po termíne zhotovenia sa považuje za dodanú a zhotoviteľ ju bude fakturovať.
2. Kupujúci nadobúda vlastnické právo k tovaru po zaplatení celej fakturovanej sumy.

 

Výhrada množstva

1. Povolená tolerancia nákladu (vyhotoveného množstva) je ± 2,5% z objednaného množstva. Množstvo uvedené v objednávke je tak považované za orientačné.
2. Ak je dodané množstvo v tejto tolerancii, zhotoviteľ nemusí prihliadať k zmene celkovej ceny diela.
3. V prípade nadnákladu je možné dohodnúť zľavu za dodaný nadnáklad.

 

Kvalita tlače

4-farbové tlačové stroje má zhotoviteľ certifikované podľa ISO normy 12647-2:2013.

 

Reklamácia

1. Prípadné reklamácie môžu byť uznané len pri dodržaní správnych skladovacích, manipulačných a pri doprave objednanej alebo uskutočnenej kupujúcim aj dopravných podmienok.
2. Reklamáciu je potrebné uplatniť okamžite pri preberaní, ak ide o zjavnú vadu (nevyhovujúci formát, farebnosť, papier, balenie a pod.).
3. Ak ide o skrytú vadu, reklamáciu je možné uplatniť do 30 kalendárnych dní odo dňa dodania (prevzatia) zákazky a pri ostatných vadách do 7 dní odo dňa dodania tovaru.
4. Pre správne posúdenie reklamácie zhotoviteľ vyžaduje prístup 2-3 dni k celému zhotovenému množstvu, nie len ku vzorkám.
5. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vadné dielo opraviť alebo prerobiť v náhradnom termíne.
6. Ak z dodacieho listu vyplýva, že bolo dodané menšie množstvo tovaru, nepokladá sa to za vadu tovaru.
7. Na reklamácie chýb spôsobených grafickými a technologickými chybami na strane objednávateľa sa neprihliadne.
8. Zhotoviteľ nie je povinný prihliadnuť na reklamácie spotrebovaného tovaru, t.j. takého, ktorý objednávateľ použil a teda bol spôsobilý na použitie.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za obsahovú stránku printových projektov.
10. Ak bude reklamácia uznaná ako podstatná, postupuje sa týmto spôsobom:

 • Odstránenie reklamovaných vád
 • Ak sa vada nedá odstrániť, náhradné plnenie uznaného počtu reklamovaných výrobkov
 • Ak nie je možné iné riešenie, dohodne sa finančné odškodnenie dobropisom formou zľavy v nárokovateľnej výške reklamovaných výtlačkov

Náležitosti podanej reklamácie

 • Reklamácia musí byť vystavená na hlavičkovom papieri spoločnosti, ktorá si ju uplatňuje
 • Číslo a dátum objednávky
 • Číslo faktúry
 • Dôvod reklamácie
 • Množstvo reklamovaných výrobkov
 • Fotodokumentácia reklamovaných vád
 • Presná adresa a čas, kde a kedy je možné reklamované výrobky prezrieť

Rozdelenie vád

 • Zjavné – vzniknuté pri doprave alebo nesprávnom zabalení tovaru
 • Skryté – sú to vady, ktoré je možné objaviť len pri kompletnej prehliadke väčšiny tovaru alebo také, ktoré sa prejavia až po používaní reklamovaných výrobkov
 • Ostatné

Závady, tolerancie, riešenia

Pri posudzovaní toho, čo sa za závadu považuje sa prihliada predovšetkým na STN vzťahujúce a k polygrafickým výrobkom a k materiálu vydaného Zväzom polygrafie na Slovensku, v ktorom sa posudzujú povolené odchýlky polygrafických výrobkov. Okrem vyššie uvedených má spoločnosť Alfa print s.r.o. aj vlastné interné inštrukcie, ktoré sú popísané v Príručke kvality a v nižšie uvedených tabuľkách.

 

Zjavné vady
Popis vady Dôvod reklamácie Spôsob kontroly a zaistenie dokumentácie Povolené odchýlky Možnosti riešenia
Nesprávne balenie Tovar je rozsypaný a poškodený vplyvom nesprávneho balenia Vizuálne, fotodokumentácia, opis chybys podpisom dopravcu akupujúceho Vytriediť poškodené výrobky Náhradné plnenie, zľava
Nesprávne balenie Tovar nie je zabalený požadovaným spôsobom, napríklad do fólie, do papiera, do krabíc, atď Vizuálne, fotodokumentácia Tovar je použiteľný, ale manipulácia si vyžaduje dodatočné náklady kupujúceho Náhrada preukázateľných dodatočných nákladov predávajúcim
Náhradné plnenie
Vrátenie tovaru na prebalenie – zľava
Poškodenie spôsobené dopravcom Tovar je znehodnotený dažďom, snehom, pri dopravnej nehode alebo nešetrným spôsobom dopravy Vizuálne, fotodokumentácia, opis chyby s podpisom dopravcu a kupujúceho Vytriediť poškodené výrobky Náhradné plnenie, zľava – zodpovednosť je na strane, ktorá objednala dopravu
Skryté vady
Popis vady Dôvod reklamácie Spôsob kontroly a zaistenie dokumentácie Povolené odchýlky Možnosti riešenia
Otočený alebo chýbajúci knihársky hárok Výrobok je nepoužiteľný Vizuálne – priloženie výrobkov k reklamácii. Kontrola zo strany zhotoviteľa na mieste. Žiadne 100 % kontrola celého nákladu, náhradné plnenie alebo 100 % zľava na vytriedené vadné kusy
Zlepené alebo zašpinené strany Výrobok je použiteľný, ale poškodený Vizuálne – priloženie výrobku k reklamácii. Kontrola Podľa rozsahu poškodenia Štatistická kontrola – 10 % kusov z každej palety, zľava na poškodené kusy v rozsahu 5-15 % v závislosti od miery znečistenia
Nekvalitný orez zasahujúci do textu Výrobok je použiteľný, ale poškodený, stráca sa časť informácií Vizuálne – priloženie výrobku k reklamácii. Kontrola Podľa rozsahu poškodenia Štatistická kontrola – 10 % kusov z každej palety, zľava na poškodené kusy v rozsahu 5-15 % v závislosti od miery poškodenia
Nekvalitný orez zasahujúci do textu Výrobok je použiteľný, ale poškodený, nestrácajú sažiadne informácie Vizuálne – priloženie výrobku k reklamácii. Kontrola Podľa rozsahu poškodenia Štatistická kontrola – 10 % kusov z každej palety, zľava na poškodené kusy v rozsahu 5-15 % v závislosti od miery poškodenia
Rozpadávajúca sa väzba Výrobok je nepoužiteľný Vizuálne – priloženie výrobku k reklamácii. Kontrola Žiadne 100 % kontrola celého nákladu, náhradné plnenie alebo 100 % zľava na vytriedené kusy
Ostatné vady
Popis vady Dôvod reklamácie Spôsob kontroly a zaistenie dokumentácie Povolené odchýlky Možnosti riešenia
Výrobok má iný rozmer ako bolo požadované Nezhoda s objednávkou Dĺžkové meradlo, priloženie výrobku k reklamácii Ak odchýlka nespôsobí nepoužiteľnosť výrobku, tak ± 2,00 mm Ak rozmer nie je príčinou nepoužiteľnosti, tak zľava 5-15 % Ak zmena rozmeru spôsobí nepoužiteľnosť výrobku – napríklad sa nezmestí do obalu, tak oprava alebo náhradné plnenie
Znečistené strany Výrobok je použiteľný, ale má estetické vady Vizuálne – kontrola neotvorených balíkov zástupcom predávajúceho K poškodeniu muselo preukázateľne dôjsť v tlačiarni Ak je chyba na strane predávajúceho, zľava na poškodené výrobky 5-15 %
Nesprávne vyradenie strán Výrobok je nepoužiteľný Vizuálne – priloženie výrobku k reklamácii Žiadne 100 % kontrola celého nákladu, náhradné plnenie alebo 100 % zľava na vytriedené kusy
Odchýlky v požadovanej farebnosti Farebné odchýlky voči predlohe alebo predpísaným hodnotám Vizuálne, denzitometrom, spektrofotometrom ± 0,10 D pri meraní denzitometrom, pri meraní spektrofotometrom ΔE max. 5,00 Pri prekročení zľava 5-15 % v závislosti od veľkosti odchýlky
Použitý iný materiál ako bol objednaný Podstatná odchýlka nie je povolená – ak zámena nespôsobí nepoužiteľnosť na určenié použitie, tak je možná Zľava 10-15%

V Martine, 01.apríla 2014