Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTI Alfa print, s.r.o.

Preambula

Tlačiareň Alfa print, s.r.o. bola založená v roku 1995 so zameraním na poskytovanie služieb v polygrafickom priemysle. Tento zámer sa napĺňa konkrétne v tlači novín, časopisov, katalógov, kníh, merkantilu.

Naša spoločnosť sa snaží dosahovať svoje ciele na základe etického postoja a korektných vzťahov, ktoré sú uvedené v tomto etickom kódexe. Etický kódex má slúžiť predovšetkým ako interný firemný manuál záväzný pre všetkých zamestnancov pracujúcich pre našu spoločnosť. Predstavuje snahu a odhodlanie pracovať a riadiť sa najvyššími princípmi spoločenskej a podnikateľskej etiky a platnou legislatívou. Etický kódex sa vzťahuje bez rozdielu na všetkých zamestnancov spoločnosti. Jeho rešpektovanie a dodržiavanie všetkými zamestnancami je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania kvality práce, otvorenej a slušnej komunikácie a riadi sa ním každý zamestnanec. Porušenie etického kódexu môže viesť k porušeniu ustanovení zákonníka práce a nasledovnému rozviazaniu pracovného pomeru so zamestnancami.

Etický kódex spoločnosti Alfa print s.r.o. vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k spoločenskej zodpovednosti za všetky naše aktivity. Zároveň deklaruje naše úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý koná vždy v súlade so zákonom a etikou, ktorý je spoľahlivým, zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom.

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovanie firmy. Je to verejne prístupný dokument.

Hlavným dôvodom pre vypracovanie Etického kódexu bolo:

eliminovať nevhodné praktiky, ktoré spôsobujú pokles záujmu o spoločnosť objasniť politiku firmy v chúlostivých otázkach

posilniť vnútropodnikovú disciplínu

pozitívne motivovať našich zamestnancov posilnením ich vedomia, že pracujú v etickom prostredí s jasnými pravidlami platnými pre každého z nich

1. Cieľ a význam Etického kódexu

1.1. Etický kódex spoločnosti Alfa print s.r.o., je oficiálny firemný dokument strategického významu. Predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné pre každého zamestnanca spoločnosti, nezávisle od toho, akú funkciu vykonáva, ako aj pre všetkých, ktorí vystupujú v mene spoločnosti.

1.2. Etický kódex spoločnosti Alfa print s.r.o., vychádza z etických princípov – zodpovednosti, rešpektovania ľudskej dôstojnosti, čestnosti, tolerancie a povinnosti.

1.3. Cieľom Etického kódexu je regulovať správanie všetkých zamestnancov v spoločnosti v súlade s vyžadovanými etickými normami tak, aby sa dosiahol vyšší morálny štandard v podnikovej kultúre a aby sa stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou. Cieľom Etického kódexu je budovať pozitívny vzťah zamestnancov spoločnosti.

2. Všeobecné záväzky

2.1. Spoločnosť Alfa print s.r.o. vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákonné ustanovenia platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.

2.2. Spoločnosť Alfa print s.r.o. odsudzuje korupciu v akejkoľvek forme a nedopúšťa sa jej, rešpektuje pravidlá verejnej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

2.3. Spoločnosť Alfa print s.r.o. nepodporuje finančne, ani iným spôsobom nijakú politickú stranu.

2.4. Spoločnosť Alfa print s.r.o. dbá vo svojej činnosti na otvorenosť a transparentnosť. Buduje a udržiava korektné vzťahy. Informuje o svojej činnosti v prípade potreby verejnosť, pričom jej poskytuje pravdivé a neskreslené informácie v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Záväzky voči zákazníkom

3.1 Cieľom a najdôležitejšou úlohou, je dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov. Aby sme splnili tento cieľ, musia byť naše služby a tovar kvalitné, za primeranú cenu a založené na etike zamestnancov.

3.2. Každý zo zamestnancov musí mať pri akejkoľvek činnosti na zreteli, že naša spoločnosť je orientovaná zákaznícky. Preto vo vzťahu k zákazníkom musí vždy vychádzať z úcty k nim a urobiť všetko preto, aby bol zákazník so službami spokojný.

3.3. Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkom profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.

3.4. Ak z nejakého dôvodu nemôžeme splniť zákazníkovo prianie alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať termín, čo najskôr informujeme zákazníka a hľadáme riešenie, ktoré by bolo prijateľné.

3.5. Uvedomujeme si, že zákazník nemá také odborné znalosti a technické zručnosti ako zamestnanec spoločnosti. Jeho postavenie však nikdy nezneužívame. V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne a urážlivé, má zamestnanec právo zdvorilo ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.

3.6. Dbáme na ochranu majetku zákazníka, práv a jeho dobrého mena. Zaväzujeme sa k diskrétnosti o informáciách o stave zákaziek zákazníka alebo iných skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli pri výkone práce.

4. Záväzok k obchodným partnerom a investorom

4.1. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. vynakladá všetko úsilie, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom a investorom správa vždy korektne, otvorene a čestne.

4.2. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. poskytuje svojim obchodným partnerom a investorom vždy pravdivé informácie o svojich podnikateľských aktivitách a zámeroch, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.

4.3. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. považuje za dôverné informácie o ekonomickom stave zákaziek odberateľa a zámeroch svojich obchodných partnerov a taktiež spoločnosti Alfa print, s.r.o.

4.4. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom a investorom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene informuje o tom svojho partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

5. Záväzok voči svojim zamestnancom

5.1. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. dôsledne dodržiava Zákonník práce SR a všetky záväzné ustanovenia, ktoré platia na území SR v pracovnoprávnej oblasti.

5.2. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého svojho zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.

5.3. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek forme diskriminácie pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.

5.4. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.

5.5. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. pri uvoľňovaní zamestnancov z pracovného pomeru dbá o dodržanie zákonného postupu a o to, aby znižovanie stavu zamestnancov v spoločnosti prebiehalo korektným spôsobom.

5.6. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca požaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojím konaním neohrozil seba, spolupracovníkov a zákazníkov.

5.7. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci požívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo pred nástupom do práce. Fajčenie počas pracovného času je dovolené iba na vopred určených miestach v rámci vymedzených prestávok.

5.8. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. garantuje, že nikto nebude diskriminovaný, ak informuje vedenie alebo poverené útvary podniku o nemorálnych alebo nelegálnych aktivitách, ktoré by sa vyskytli v spoločnosti.

5.9. Spoločnosť Alfa print, s.r.o. uznáva právo zamestnancov na vznik zamestnaneckých organizácií a zaväzuje sa udržiavať korektný partnerský vzťah so zástupcami zamestnancov .

6. Záväzok zamestnancov voči spoločnosti

6.1. Každý zamestnanec pri výkone svojho povolania vynakladá maximálne úsilie na samovzdelávanie, zdokonaľovanie sa v práci, prispôsobuje sa pokroku a vývoju spoločnosti v rozsahu svojich povinností v zmysle zákonníka práce.

6.2. Každý zamestnanec je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.

6.3. Každý zamestnanec musí byť lojálny voči spoločnosti. Na verejnosti poskytuje len také informácie, ktoré sú verejne dostupné. V nijakom prípade by sa nemalo stať, aby zamestnanec ohováral manažment alebo jednotlivých zamestnancov pred zákazníkmi, či inými ľuďmi a vynášal informácie v zmysle pracovného poriadku spoločnosti Alfa print s.r.o..

6.4. Každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa všetky problémy a konflikty riešili vo vnútri spoločnosti a nevynášali sa na verejnosť.

6.5. Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov. Konflikt záujmov vzniká vtedy, keď súkromné aktivity zamestnanca alebo jeho najbližších príbuzných zasahujú negatívne do jeho pracovných činností a ohrozujú záujmy spoločnosti.

6.6. Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie konateľovi spoločnosti.

6.7. Zamestnanci chránia majetok spoločnosti a nepoužívajú ho na súkromné účely. Pri používaní firemných telefónov, mobilov, áut, počítačov atď. dbajú na dodržiavanie interných smerníc. Pracovný čas nevyužívajú zamestnanci na vybavovanie súkromných záležitostí, ani na rôzne formy zábavy.

6.8. Nikto zo zamestnancov nesmie na firemných počítačoch používať softvér, ktorý nie je zakúpený legálne.

6.9. Každý zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.

6.10. Zamestnanci nesmú poskytovať ani prijímať úplatky. Snažia sa vyhnúť takým situáciám, ktoré by ich zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania na úkor spoločnosti. Je dovolené darovať iba firemné dary, určené na prezentáciu spoločnosti. Prijať dar, s vylúčením finančného daru, od iných možno iba vtedy, ak tento dar nemá pre obdarovaného zaväzujúci charakter a neprekročí sumu 40 €. Ak dar prekročí stanovenú sumu, obdarovaný musí nahlásiť prijatie daru vyššiemu nadriadenému. Tieto dary sa evidujú, ukladajú sa na personálnom oddelení a podľa charakteru daru sa navrhuje ich využitie.

6.11. Ak sa zamestnanec angažuje v niektorej politickej strane alebo hnutí, robí tak ako súkromná osoba, a nie ako zamestnanec spoločnosti. Vykonávať súkromné politické aktivity v priestoroch spoločnosti alebo hnutia v jej mene je neprípustné a taktiež rôzne formy obchodných činností.

6.12. Ak zamestnanec ( zamestnankyňa) prejavuje a buduje náklonnosť k opačnému pohlaviu alebo rovnakému pohlaviu, tzn. taktiež zamestnancovi spoločnosti, považuje sa to za porušenie etického kódexu.

7. Etika komunikácie

7.1. Každý zamestnanec spoločnosti, vychádza pri komunikácii so svojimi spolupracovníkmi i zákazníkmi z rešpektovania ľudskej dôstojnosti iného človeka, z dodržiavania Deklarácie základných ľudských práv a zákazu akejkoľvek diskriminácie.

7.2. Každý zamestnanec, dbá o to, aby komunikoval so spolupracovníkmi a zákazníkmi tolerantne, slušne a čestne.

7.3. Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.

7.4. Každý zamestnanec sa správa tak, aby nevyvolával konflikty na pracovisku, prípadne aby sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, má vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.

7.5. Každý zamestnanec sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi, ak však vznikne problém v komunikácii so zákazníkom a nevie ho sám vyriešiť, ihneď požiada o spoluprácu pri jeho riešení svojho nadriadeného.

7.6. Každý zamestnanec sa snaží chrániť dobré meno spoločnosti a jej záujmy. Zamestnanci sa neobohacujú na úkor spoločnosti, chránia duševné aj materiálne vlastníctvo firmy, využívajú ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanovené písomne inak.

8. Záväznosť etického kódexu

8.1. Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca spoločnosti, nezávisle od veľkosti a formy jeho pracovného úväzku, ako aj pre všetkých, ktorí reprezentujú spoločnosť alebo vystupujú v jej mene.

8.2. Každý zamestnanec sa musí správať tak, aby sa vyhol porušeniu Etického kódexu.

8.3. Každý zamestnanec, ktorý vie o porušení Etického kódexu je povinný nahlásiť jeho porušenie priamemu nadriadenému alebo vyššiemu nadriadenému alebo pracovníkovi poverenému riešiť etické záležitosti. Podanie možno podať písomne alebo ústne.

8.4. Ten, kto oznámil porušenie Etického kódexu, nebude nijakým spôsobom sankcionovaný. Ten, kto podá zámerne falošné oznámenie o porušení etického kódexu s cieľom poškodiť meno iného človeka, bude považovaný za porušiteľa etického kódexu.

8.5. Ak osoba, ktorá je poverená riešiť etické záležitosti, dostane informácie o porušení Etického kódexu je povinná urýchlene sa zaoberať týmto oznamom a urobiť patričné kroky na korektné vyriešenie situácie.

8.6. Porušenie Etického kódexu sa postihuje podľa závažnosti jeho porušenia interných smerníc, pracovného poriadku a prípadne iným druhom sankcií v zmysle platných právnych predpisov SR.

8.7. V prípade akýchkoľvek nedorozumení alebo nejasností, alebo otázok o fungovaní Etického kódexu sa možno obrátiť písomne na osobu poverenú riešiť etické záležitosti. Touto osobou je jeden z konateľov spoločnosti, príp. nim určená osoba.

8.8. Etický kódex nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 03. 2014.

8.9. Etický kódex môže byť kedykoľvek zmenený alebo doplnený. Zmeny kódexu sú oprávnený vykonávať konatelia spoločnosti aj na základe podnetu iných osôb.

Vysvetlenie pojmov
Diskriminácia v pracovných vzťahoch

Diskrimináciou v pracovných vzťahoch sa nazýva znevýhodnenie pracovníka alebo skupiny pracovníkov pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste, pri prepúšťaní alebo inej pracovnej činnosti, na základe napríklad pohlavia, veku, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva, ale aj zdravotného stavu atď., ktoré sú relevantné pre ich pracovný výkon.

Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a ženám aj mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne.

Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie.

Etický kódex

Etický kódex je jedným z najrozšírenejších nástrojov, prostredníctvom ktorého spoločnosti usmerňujú morálne správanie svojich zamestnancov a manažérov. Etický kódex plní niekoľko funkcií:

a) reguluje správanie zamestnancov,

b) napomáha zamestnancom vyhnúť sa nezákonnému a nemorálnemu konaniu,

c) učí všetkých v spoločnosti reflektovať vlastné morálne správanie a správanie iných ľudí,

d) rozvíja morálne uvažovanie,

e) poskytuje každému v spoločnosti garanciu, že ostatní sa musia k nemu správať v súlade so stanoveným morálnym štandardom,

f) pomáha riešiť konfliktné a morálne situácie na pracovisku,

g) je zárukou pre zákazníkov, obchodných partnerov a aj pre verejnosť, že spoločnosti záleží na etickom správaní a je spoľahlivým partnerom.

Je veľmi dôležité, aby sa etickým kódexom riadili všetci v spoločnosti, ale aj tí, ktorí vystupujú v jej mene. Etický kódex je založený na myšlienke, že morálne myslenie zamestnancov sa môže meniť, že nie je raz a navždy dané. Etický kódex je jedným z mechanizmov, ktorý pomáha v spoločnosti vytvoriť a udržať vyšší morálny štandard správania.

Konflikt záujmov

Ide o akúkoľvek situáciu, keď súkromné aktivity zamestnanca alebo jeho blízkych príbuzných ohrozujú záujmy spoločnosti. Za konflikt záujmov sa v Etickom kódexe považuje napríklad aj zárobková činnosť v polygrafickom odvetví, v rámci ktorej vykonáva zamestnanec činnosť bez písomného súhlasu zamestnávateľa.

Zamestnanci sa nesmú zapájať do činností, ktoré predstavujú konflikt záujmov. Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa o skutočnosti, že jeho rodinný príslušník je zamestnancom alebo zamestnávateľom / majiteľom konkurenčnej spoločnosti alebo spoločnosti s podobným predmetom činnosti.

Korupcia

Korupciou sa rozumie také správanie, keď niekto získa určitú objednávku, prácu, rýchle vybavenie svojej žiadosti a pod. nie na základe verejne stanovených pravidiel a teda svojich kvalít, ale len vďaka tomu, že tajne poskytol určitú finančnú sumu alebo inú výhodu či službu niekomu, kto o jeho veci rozhodoval. Korupcie sa dopúšťajú obe strany, ktoré takýmto spôsobom obchádzajú dané pravidlá a ktoré znevýhodňujú iných účastníkov súťaže.

Ohováranie

V Etickom kódexe sa pod ohováraním rozumie šírenie informácií o nejakej osobe (alebo o skupine osôb), ktoré môžu byť fakticky pravdivé, polopravdivé alebo celkom nepravdivé, za účelom poškodenia dobrého mena tejto osoby alebo naštrbenia jej povesti. Ohovárania sa teda dopúšťa aj ten, kto hovorí o inej osobe síce pravdivé informácie, ale formou verbálnej alebo aj neverbálnej komunikácie ich podáva okoliu tak, že spomínaná osoba sa javí ako nedôveryhodná.

Sexuálne obťažovanie

Sexuálnym obťažovaním sa rozumie akákoľvek forma správania sa so sexuálnym obsahom či podtónom, ktorú si druhá strana neželá. Za sexuálne obťažovanie sa v Etickom kódexe spoločnosti Alfa print, s.r.o. považujú priame sexuálne návrhy, akékoľvek narážky na sexuálny život iného zamestnanca, vtipy s erotickou tématikou, akékoľvek dotyky inej osoby, ak si to daná osoba nepraje, ak ju to uráža alebo je to pre ňu psychicky a fyzicky nepríjemné.

Nevhodné správanie sexuálnej povahy alebo iné sexuálne založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov pri práci, vrátane správania nadriadených a spolupracovníkov je neprijateľné a zakázané.

Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.

Bezpečnosť práce

Zamestnanci musia dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá našej spoločnosti ako aj bezpečnostné pravidlá práce dané slovenskou legislatívou. Spoločnosť zabezpečí zaškolenie svojich pracovníkov a očakáva plnenie všetkých nariadení. Porušenie pravidiel BOZP sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Životné prostredie

Harmónia so životným prostredím je zodpovednosťou každého z nás. Zamestnanci pracujú v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia.

Konkurencia

Rešpektujeme zákony regulujúce konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého meno celého odvetvia. Rešpektujeme dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jednáme ako s rovnocennými subjektami.

Ochrana osobných dát zákazníkov

Všetci zamestnanci dbajú na to, aby používanie databáz a adresárov zákazníkov nespôsobilo žiadnu škodu spotrebiteľom spoločnosti a ich využívanie bolo v súlade so zákonnými ustanoveniami. Zamestnanci spolupracujú v oblasti ochrany osobných údajov v rozsahu, aký im stanovuje platný zákon na ochranu osobných údajov.

Práca s údajmi / prenos dát

Pri práci s firemnými údajmi je zakázané tieto údaje poskytovať ďalším osobám / mimo oprávnených užívateľov a zamestnancov spoločnosti Alfa print, s.r.o. / a to v akejkoľvek forme využívať tieto údaje pre súkromné účely, posielať ich na iné zariadenia, na e-mail, sťahovať na USB – kľúče. V prípade potreby stiahnutia dokumentu na USB kľúč môže zamestnanec toto vykonať len na základe písomného súhlasu svojho nadriadeného, kde bude uvedený aj účel.

Používanie programov / softvér

Počas pracovnej doby je zakázané využívať internet, pracovné programy a iné služby pre súkromné účely, ako aj používanie iných ako pracovných programov. Tento režim je platný aj pred a po pracovnej dobe.

Príklady programov, napr.:

a/ You tube – nepoužívať

b/ Chat – nepoužívať, len v prípade pracovných povinností so súhlasom vedúceho

c/ Hry a ich používanie akéhokoľvek charakteru.

Skype

Služby Skype cez pridelený PC je možné využívať len pre pracovné účely.

Teória spoločenskej zodpovednosti

Ide o teóriu v podnikateľskej etike, podľa ktorej si podnik uvedomuje svoju spätosť so svojimi zamestnancami, zákazníkmi, obchodnými partnermi, štátom, regiónom, konkurenciou a pod. Teda so všetkými skupinami, ktoré ovplyvňujú jeho činnosť a na ktoré on takisto vplýva svojou činnosťou. Podnik si uvedomuje, že má voči týmto skupinám spoločenskú zodpovednosť a otvorene sa k nej hlási.

Podnik ako občan

Jedna z teórií podnikateľskej etiky, podľa ktorej si podnik uvedomuje svoju zakotvenosť v spoločnosti. Podnik na jednej strane vystupuje a správa sa ako zodpovedný občan demokratickej a právnej spoločnosti a na druhej strane sám je demokratickou spoločnosťou a k svojim zamestnancom sa správa ako k slobodným občanom.

Etická rada spoločnosti

Členmi etickej rady spoločnosti sú konatelia spoločnosti a zamestnanecká rada (zástupcovia zamestnancov) a jej úlohou je zaoberať sa riešením etických otázok v súvislosti s výrobnou, obchodnou a podnikateľskou činnosťou tlačiarní Alfa print, s.r.o.. Etická rada spoločnosti je poradný orgán, ktorého rozhodnutia a výstupy majú formu odporúčaní.

Záver

Dňom vzniku právneho vzťahu medzi zamestnancom a spoločnosťou resp. aj podpisom Etického kódexu sa zakladá morálny záväzok zamestnanca a zamestnávateľa dodržiavať pravidlá ustanovené týmto Etickým kódexom a podľa nich riadiť svoje konanie v čase trvania výkonu práce pre spoločnosť Alfa print s.r.o.. Na základe tohto morálneho záväzku zamestnanec preberá na seba povinnosť plniť túto etickú normu správania a spoločnosť nadobúda právo vyžadovať od zamestnanca takéto správanie.

V Martine dňa 28. februára 2014